• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Projekty

skola mistem podpory

ŠKOLA MÍSTEM PODPORY A KVALITNÍHO VZDĚLÁNÍ II

… je nový název pro další čtyřiadvaceti měsíční projekt, financovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy coby poskytovatelem dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který byl na naší škole zahájen s prvním školním dnem školního roku 2018/19. Svým obsahem dílem volně navazuje a rozvíjí již ukončený projekt, o čemž svědčí jeho stejný název, ovšem s pořadovou číslicí II, dílem otevírá aktivity a možnosti zcela nové.

Získaná dotace ve výši 1.633.076 Kč bude poměrnou částí rozdělena do mateřské školy, na školu základní a novinkou je i podíl ve školní družině.

V mateřské škole bude učitelkám a především dětem velkou pomocí personální podpora v podobě školního asistenta. Dále budou moci děti zcela nově v předškolním vzdělávání využívat ICT, konkrétně desítku mobilních zařízení (tabletů), které budou využívat napříč vzdělávacími oblastmi, např. Dítě a svět (příroda), Dítě a jeho psychika (logopedická cvičení).

Základní škola bude z předešlých dvou let nadále pokračovat v realizaci klubů, jejichž záběr se výrazně rozšířil. K čtenářským klubům a klubům logických a deskových her přibyly kluby komunikace v cizím jazyce, badatelské kluby nebo klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení. Stejně tak se osvědčilo doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, které bude aktuální s nástupem druhého pololetí daného školního roku. Horkou a atraktivní novinkou pro všechny žáky základní školy jsou realizace projektových dnů mimo školu, které budou primárně propojovat teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi, sekundárně pak budou upevňovat a tříbit vzájemné vztahy mezi žáky. Služby nově vzniklé personální podpory kariérového poradce pak budou určeny především žákům staršího věku vzhledem k jejich zodpovědné volbě budoucího povolání.

V aktivitách školní družiny se znovu objevují jak činnosti mateřské školy, tak i školy základní. Konkrétně se jedná o realizaci klubů s rozličným zaměřením (badatelský, čtenářský, klub zábavné logiky a deskových her) a o využití další desítky mobilních tabletů účastníky školní družiny v zájmovém vzdělávání.

Projekt pamatoval i na tematicky různorodě zaměřené vzdělávání pedagogických pracovníků, jehož se zúčastní učitelé mateřských a základních škol, stejně jako vychovatelé školní družiny.

Věříme, že zmiňovanými aktivitami projektu a společnou snahou a úsilím posunout naši školu správným směrem dosáhneme toho, že se všem dětem, žákům a účastníkům školní družiny dostane kvalitní a vyvážené podpory v předškolním, základním a zájmovém vzdělávání.

 

Škola místem podpory a kvalitního vzdělání

skola mistem podpory

To je název dalšího dvouletého projektu (registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001032), jehož realizaci nově spolufinancuje Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (skrze Evropské strukturální a investiční fondy Evropské unie), spolu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který počínaje 1. zářím 2016 řeší naše škola.

Tento projekt (v celkové výši 1.009.330 Kč), resp. jeho dílčí aktivity, si naše škola „ušila sobě na míru“ prostřednictvím pevně daných šablon. Z nich si vybrala takové, které jí pomohou vytvořit ze školy instituci, jež bude místem podpory nejenom pro děti a žáky, ale i jejich rodiče, a zároveň místem, kde se žákům bude dostávat kvalitního základního vzdělání, jež je pro každého z nich klíčem od dveří s nápisem „MOJE BUDOUCNOST“.

Více informací o projektu Škola místem podpory a kvalitního vzdělání

MISP – Massage in Schools Programme

Logo-MISA-International

 Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. Jeho záměrem je dát dětem šanci zažít pečující dotek ve školách naprosto bezpečnou formou. Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k rovnosti postojů ve třídě.

Více informací o projektu MISP – Massage in Schools Programme

Čteme a rozumíme, mluvíme a poznáváme

logo-zlate-ruce

cteme-rozumimeŠestiměsíční projekt ČTEME A ROZUMÍME, MLUVÍME A POZNÁVÁME (zkráceně Čteme a mluvíme), spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na naší škole zahájen 1. července 2015. Projekt vychází z Výzvy č. 56 a je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu budou na naší škole realizovány dvě klíčové aktivity – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti a Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Více informací o projektu Čteme a rozumíme, mluvíme a poznáváme

Obratný v technice i cizím jazyce

logo-zlate-ruce

cteme-rozumimeČtyřměsíční projekt OBRATNÝ V TECHNICE I CIZÍM JAZYCE, spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na naší škole zahájen 1. září 2015. Projekt vychází z Výzvy č. 57 a je zaměřen na podporu realizace kurikulární reformy, resp. na rozvoj technických dovedností a výuku cizích jazyků ve školách a školských zařízeních.

V rámci tohoto projektu budou na naší škole realizovány dvě klíčové aktivity – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce formou blended-learningu. 

Více informací o projektu Obratný v technice i cizím jazyce

Comenius

PCU logo

Tento projekt byl realizován na finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Více informací o projektu Comenius

 

Zlaté české ruce zasáhnou Tvé srdce

logo-zlate-ruce

Něco málo o projektu

Realizace projektu ZLATÉ ČESKÉ RUCE ZASÁHNOU TVÉ SRDCE, registrační číslo CZ.1.07/1.1.24/02.0106, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byla na naší škole zahájena 1. června 2013. Samotný cíl projektu je obsažen v jeho názvu, tedy co největšímu počtu žáků naší školy ukázat, že jen poctivá a s láskou vykonaná práce je ta nejlepší a často věky přetrvávající.

Více informací o projektu Zlaté české ruce zasáhnou tvé srdce

Dotkněte se inovací

inovace

Dotkněte se inovací

CZ.1.07/1.3.00/51.0024

 

Doba realizace: 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015

 

Cílem projektu je

$1Ø  zvýšení profesních a osobnostních kompetencí vedoucích pracovníkůa pedagogických pracovníků v oblasti využití ICT ve výuce,

$1Ø  zvýšení a zkvalitnění využití ICT prostředků a technologií ve výuce na ZŠ a SŠ,

$1Ø  zvýšení metodické a technické podpory pedagogických pracovníků.

Cílovou skupinu tvoří ředitelé, ICT metodici a pedagogové škol.

Více informací o projektu Dotkněte se inovací